Les auditories de proveïdors són una de les formes més eficaces per garantir la qualitat i seguretat alimentària dels seus ingredients, additius, envasos o serveis prestats pels proveïdors. Els nostres auditors experts avaluen l'organització del proveïdor, el sistema de gestió de seguretat alimentària (APPCC), les condicions sanitàries dels seus edificis, equips i instal·lacions.

Mérieux NutriSciences - Supplier audits - Auditorías de proveedor - Auditories de proveIdor - 3rd party audits - 3a parte

Auditories higiènico-sanitàries:

 • En què s’informa del grau de compliment de les normes de disseny higiènic establertes.

Auditories del seu Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària:

 • Comprovació del grau d'implantació dels requisits previs i dels autocontrols establerts en l'APPCC (vigilància de temperatures, revisió de tamisos, detector de metalls ...)

Auditories de centres de distribució

Els productes de qualitat depenen de proveïdors de qualitat. Mérieux NutriSciences porta a terme auditories dels centres de distribució a identificar els problemes de qualitat i seguretat en la seva cadena de subministrament, proporcionant una major protecció de la marca.

Utilitzant especificacions operatives desenvolupades per empreses i organismes d'estandardització d'aliments líders, la nostra avaluació abasta les següents àrees:

 • Recepció
 • Procediments de recuperació
 • Procediments d’aprovisionament
 • Emmagatzematge
 • Procediments de la Cadena del Fred
 • Neteja
 • Manteniment de la temperatura
 • Sistema FIFO
 • Control de Plagues
 • Food Defense

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...