Els sediments són el punt de recol·lecció final tant dels materials provinents de les roques de la terra com del que es vessa en el medi ambient per les activitats humanes.

Sediments marins

Els principals tipus de contaminants identificats en els sediments que són significatius des del punt de vista toxicològic i ambiental són els anomenats COPs (plaguicides, PCB [bifenils policlorats] i altres compostos clorats, dioxines, hidrocarburs aromàtics policíclics, hidrocarburs de petroli).

Sediments de llacs

Els principals tipus de contaminants identificats en els sediments que són significatius des del punt de vista toxicològic i ambiental són els anomenats COPs (plaguicides, PCB [bifenils policlorats] i altres compostos clorats, dioxines, hidrocarburs aromàtics policíclics, hidrocarburs de petroli).

Contaminació

La contaminació detectada en sediments dóna informació no només sobre la situació actual, sinó també sobre el passat. Els principals tipus de contaminants rellevants identificats en sediments que són significatius des del punt de vista toxicològic i ambiental són els anomenats COPs (plaguicides, pesticides, PCB [bifenils policlorats] i altres compostos clorats, dioxines, hidrocarburs aromàtics policíclics, hidrocarburs de petroli.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

23 de Maig de 2019
Noticies Locals
  En data 23 de maig de 2019, s'ha publicat en el DOUE el REGLAMENT (UE) 2019/828 de la Comissió, de 14 de març de 2019, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/127 pel que fa als ...