Mérieux NutriSciences - Food and Agriculture -Alimentación y agricultura - Alimentació i agricultura

Les empreses alimentàries i les activitats agrícoles poden ser una font de contaminació i explotació de components mediambientals clau com l'aigua, el sòl i l'aire: la seva salvaguarda i racionalització està regulada per múltiples normes comunitàries, nacionals i regionals que estableixen els paràmetres que s'han d'analitzar i els límits legals connexos que han de ser respectats.

El maneig adequat de les deixalles i la seva anàlisi per permetre la seva eliminació, el control / monitoratge de l'aire interior / exterior en relació amb possibles contaminants químics / físics / biològics, i els controls d'emissions sempre tenen un fort impacte ambiental i sempre estan relacionats amb obligacions legals. Molts anys d'experiència i l'alta qualitat dels serveis permeten als Mérieux NutriSciences proposar serveis de consultoria, mostreig i anàlisi de matrius mediambientals dins de la producció agrícola i alimentària en ple compliment de la legislació mediambiental vigent.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

L'aigua és un element fonamental per als organismes i les activitats humanes. La norma actual especifica les seves característiques químiques, físiques i biològiques segons l'ús final.

Mérieux NutriSciences realitza una àmplia gamma d'anàlisi per donar suport als controls en el camp dels riscos hidrològics, el monitoratge d'àrees contaminades i terres de cultiu.

Tots els processos de fabricació produeixen residus líquids i sòlids. Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa d'assajos per donar suport a la classificació de residus i programes de gestió de residus ambientalment responsables.

L'equip de mostreig de Mérieux Nutrisciences té una experiència de trenta anys i està compost per tècnics altament qualificats. També compta amb materials d'avantguarda i línies de mostreig: s'actualitzen constantment i compleixen amb els requisits de les normes tècniques. Es tracta del mesurament d'emissions de fonts estacionàries de grans instal·lacions industrials (incineradores, refinadores i plantes petroquímiques).

L'anàlisi i control de la qualitat de l'aire és una part integral de la protecció ambiental. Mérieux NutriSciences ofereix el control de la qualitat de l'aire en l'entorn industrial per garantir un entorn laboral segur.

Els controls inicials i posteriors de la cura d'actius permeten avaluar si els resultats d'un sistema de fabricació o una part d'elles estan dins dels requisits esperats i responen de manera efectiva en termes tecnològics, econòmics i ambientals. Aquest enfocament és summament útil per a les persones encarregades de decidir l'estratègia comercial ja que permet un equilibri entre inversions econòmiques i rendiment de la producció.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

24 de Gener de 2020
Noticies
  FSSC va publicar un document d'interpretació de la norma ISO 22000:2018 en col·laboració amb KTBA i Précon
14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...