La qualitat de les aigües superficials es controla per protegir la salut humana i protegir tant la vida aquàtica com el medi ambient. 

L’expressió “aigua superficial” es refereix als diferents tipus d’aigua a la terra: torrents, rius, llacs, aiguamolls i aigua de mar. Per tant, són diferents de les aigües subterrànies que flueixen per sota de la superficie terrestre, a terra o roques en forma d’aquüífers. Mérieux NutriSciences ofereix mostreig i anàlisi d’aigua superficial i tractada per a subministrament públic, complint plenament amb la legislació internacional i les normes mediambientals.

Els estàndards de qualitat de l’aigua varien segons el país i l’ús final.

El seguiment de la qualitat de les aigües superficials permet:
• garantir la seguretat de l’aigua
• avaluar l’impacte de les aigües residuals derivades d’activitats agrícolas i industrials
• vigilar la contaminació de l’aigua

També li pot interessar