visual_env_2014.jpg

La qualitat de l'aire que respirem i de l'aigua que bevem són condicions bàsiques per a la vida humana i per un medi ambient sa. La gestió dels riscos mediambientals també és fonamental per a protegir les seves activitats i la seva reputació com empresa socialment responsable.

Com a líder en l’àmbit de les ciències mediambientals, Mérieux NutriSciences posa a la seva disposició la seva experiència provada per dur a terme tests analítics, assessorament tècnic i serveis de consultoria per la industria, els fabricants i les autoritats públiques.

Els nostres Serveis especialitzats en medi ambient inclouen mostreig i anàlisis d’aigües superficials i subterrànies, de lixiviats, de sols, de sediments, de fangs, de residus sòlids, líquids i d’efluents gasosos tals com les emissions de xemeneies. Fem 1200 tipus d’anàlisis físico-químiques, químiques, microbiològiques, toxicològiques i eco toxicològiques.

Els especialistes en gestió de residus de Mérieux NutriSciences poden realitzar també la classificació adequada dels residus per tal d’eliminar-los definitivament conforme a les normes mediambientals de qualitat actuals i a les normatives internacionals.

Tots els nostres assajos i serveis

L'aigua és un element fonamental per als organismes i les activitats humanes. La norma actual especifica les seves característiques químiques, físiques i biològiques segons l'ús final.

Mérieux NutriSciences realitza una àmplia gamma d'anàlisi per donar suport als controls en el camp dels riscos hidrològics, el monitoratge d'àrees contaminades i terres de cultiu.

Tots els processos de fabricació produeixen residus líquids i sòlids. Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa d'assajos per donar suport a la classificació de residus i programes de gestió de residus ambientalment responsables.

L'equip de mostreig de Mérieux Nutrisciences té una experiència de trenta anys i està compost per tècnics altament qualificats. També compta amb materials d'avantguarda i línies de mostreig: s'actualitzen constantment i compleixen amb els requisits de les normes tècniques. Es tracta del mesurament d'emissions de fonts estacionàries de grans instal·lacions industrials (incineradores, refinadores i plantes petroquímiques).

L'anàlisi i control de la qualitat de l'aire és una part integral de la protecció ambiental. Mérieux NutriSciences ofereix el control de la qualitat de l'aire en l'entorn industrial per garantir un entorn laboral segur.

Els controls inicials i posteriors de la cura d'actius permeten avaluar si els resultats d'un sistema de fabricació o una part d'elles estan dins dels requisits esperats i responen de manera efectiva en termes tecnològics, econòmics i ambientals. Aquest enfocament és summament útil per a les persones encarregades de decidir l'estratègia comercial ja que permet un equilibri entre inversions econòmiques i rendiment de la producció.