ag_chemical_formulations_formulaciones_formulacions.jpg

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

  • Propietats fisic-químiques i tècniques
  • Determinació de substàncies actives i impureses
  • Estudis d’estabilitat

 

  • Anàlisi de cinc lots
  • Anàlisi preliminar de garbellat

Assaigs de caracterització de substàncies

Propietats físiques i químiques
Propietats tècniques dels productes formulats

Els laboratoris de Mérieux NutriSciences poden realitzar proves toxicològiques per avaluar els riscos potencials per a la salut, dels productes agroquímics, biocides i altres productes químics.

Estudis de mutagenicitat

Assaigs de mutagenicitat:

  • Assaig de mutació reversa bacteriana (test d’Ames) (OECD 471)
  • Assaig in vitro de micronuclis de cèl·lules de mamífers (OECD 487)
  • Assaig in vivo de micronuclis d’eritròcits de mamífers (OECD 474)
  • Assaig de mutació genética de cèl·lules de mamífer in vitro - Assaig de limfoma de ratolí (MLA) (OECD 490)

 

Estudis de mutagenicitat
Estudis ecotoxicològics, Destí mediambiental i residus

Assaigs ecotoxicològics:
    Toxicitat aquàtica
    Efectes sobre els organismes terrestres

Destinació i comportament ambiental

Estudis ecotoxicològics, Destí mediambiental i residus
Assaigs d’eficàcia
Assaigs d’eficàcia
Consultoria legal i tècnica sobre productes biocides i químics (REACH)
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...