Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de serveis d’assaigs per avaluar el risc mediambiental dels productes agroquímics i biocides, així com l’experiència per ajudar amb les legislacions globals.

Assaigs ecotoxicològics:

  - Toxicitat aquàtica:

 • Daphnia sp. Assaig d’inmovilització aguda (OECD 202)
 • Assaig d'inhibició del creixement d'algues d'aigua dolça i cianobacteris, (OECD 201)
 • Assaig de toxicitat aguda en peixos (OECD 203)
 • Assaig d'inhibició de la respiració en fangs activats (OECD 209)
 • Assaig de reproducció en Daphnia magna (OECD 211)
 • Assaig de creixement en embrions de peix (OECD 215)
 • Bioacumulació en peixos (OECD 305)

 

- Efectes sobre els organismes terrestres:

 • Assaigs de toxicitat aguda en cucs de terra, (OECD 207)
 • Assaigs de reproducció de cucs de terra (OECD 222)
 • Microorganismes del sòl - assaig de mineralització de nitrogen (OCDE 216)
 • Microorganismes del sòl - assaig de mineralització de carboni (OECD 217)
 • Assaig d'emergència i creixement de llavors en plantes terrestres (OECD 208)
 • Assaig de toxicitat oral aguda en abelles, (OCDE 213)
 • Assaig de toxicitat aguda per contacte en abelles (OCDE 214)
 • Assaig de toxicitat oral aguda en aus (OCDE 223)
 • Assaig de toxicitat oral en aus (OECD 205)

 

Destinació i comportament ambiental:

 • Estimació del coeficient d'adsorció (Koc) en sòls i en fangs de depuradora mitjançant HPLC (OECD 121)
 • Adsorció / desorció utilitzant un mètode d'equilibri per lots (OECD 106)
 • Biodegradabilitat fàcil (OECD 301)
 • Biodegradabilitat inherent (OCDE 302)
 • Biodegradabilitat inherent en sòls (aeròbic) (OCDE 304)
 • Degradació aeròbica i anaeròbica en sòls (OECD 307)
 • Degradació aeròbica i anaeròbica en sediments aquàtics (OECD 308)
 • Lixiviat en columnes de sòls (OCDE 312)

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

23 de Maig de 2019
Noticies Locals
  En data 23 de maig de 2019, s'ha publicat en el DOUE el REGLAMENT (UE) 2019/828 de la Comissió, de 14 de març de 2019, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/127 pel que fa als ...