Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de serveis d’assaigs per avaluar el risc mediambiental dels productes agroquímics i biocides, així com l’experiència per ajudar amb les legislacions globals.

Assaigs ecotoxicològics:

  - Toxicitat aquàtica:

 • Daphnia sp. Assaig d’inmovilització aguda (OECD 202)
 • Assaig d'inhibició del creixement d'algues d'aigua dolça i cianobacteris, (OECD 201)
 • Assaig de toxicitat aguda en peixos (OECD 203)
 • Assaig d'inhibició de la respiració en fangs activats (OECD 209)
 • Assaig de reproducció en Daphnia magna (OECD 211)
 • Assaig de creixement en embrions de peix (OECD 215)
 • Bioacumulació en peixos (OECD 305)

 

- Efectes sobre els organismes terrestres:

 • Assaigs de toxicitat aguda en cucs de terra, (OECD 207)
 • Assaigs de reproducció de cucs de terra (OECD 222)
 • Microorganismes del sòl - assaig de mineralització de nitrogen (OCDE 216)
 • Microorganismes del sòl - assaig de mineralització de carboni (OECD 217)
 • Assaig d'emergència i creixement de llavors en plantes terrestres (OECD 208)
 • Assaig de toxicitat oral aguda en abelles, (OCDE 213)
 • Assaig de toxicitat aguda per contacte en abelles (OCDE 214)
 • Assaig de toxicitat oral aguda en aus (OCDE 223)
 • Assaig de toxicitat oral en aus (OECD 205)

 

Destinació i comportament ambiental:

 • Estimació del coeficient d'adsorció (Koc) en sòls i en fangs de depuradora mitjançant HPLC (OECD 121)
 • Adsorció / desorció utilitzant un mètode d'equilibri per lots (OECD 106)
 • Biodegradabilitat fàcil (OECD 301)
 • Biodegradabilitat inherent (OCDE 302)
 • Biodegradabilitat inherent en sòls (aeròbic) (OCDE 304)
 • Degradació aeròbica i anaeròbica en sòls (OECD 307)
 • Degradació aeròbica i anaeròbica en sediments aquàtics (OECD 308)
 • Lixiviat en columnes de sòls (OCDE 312)

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...