Mérieux NutriSciences - Biocidals Products - Biocidas - Biocides

El Reglament sobre productes biocides (BPR, Reglament (UE) 528/2012) va introduir noves normes sobre la comercialització de substàncies actives i biocides (BP): Les famílies de biocides requereixen autoritzacions específiques i totes les substàncies actives contingudes en el producte han de ser prèviament aprovades.

 

El Reglament estableix:

• Que l'ECHA (Agència Europea de Productes Químics) és l'autoritat competent;

• 23 Tipus de producte, organitzats en 4 grups principals;

• Que un producte biocida que contingui o generi una substància biocida no pugui comercialitzar-se al mercat de la UE a partir l'1 de setembre de 2015 si el proveïdor de la substància o el proveïdor del producte no està inclòs a la llista del article 95 per al tipus específic de producte i proveïdor.

El nou Reglament se centra en l’avaluació dels biocides sobre la base dels coneixements científics i tecnològics recents. Entre els requisits d'informació que han de subministrar per a l'autorització figuren les propietats físico-químiques i tècniques, l'estabilitat, l'eficàcia, les propietats toxicològiques i eco-toxicològiques.

Mérieux NutriSciences satisfà les necessitats dels fabricants i importadors segons el que disposa el BPR amb estratègies analítiques adequades:

 • Eficàcia davant organismes objectiu
 • Assaigs físico-químics
 • Estabilitat
 • Estudis toxicològics i ecotoxicològics
 • Consultoria i suport reglamentari

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

 • Propietats fisic-químiques i tècniques 
 • Determinació de substàncies actives i impureses
 • Estudis d’estabilitat
 • Anàlisi de cinc lots
 • Anàlisi preliminar de garbellat

Assaigs de caracterització de substàncies

Propietats físiques i químiques
Propietats tècniques dels productes formulats

Els laboratoris de Mérieux NutriSciences poden realitzar proves toxicològiques per avaluar els riscos potencials per a la salut, dels productes agroquímics, biocides i altres productes químics

Assaigs de mutagenicitat:

 • Assaig de mutació reversa bacteriana (test d’Ames) (OECD 471)
 • Assaig in vitro de micronuclis de cèl·lules de mamífers (OECD 487)
 • Assaig in vivo de micronuclis d’eritròcits de mamífers (OECD 474)
 • Assaig de mutació genética de cèl·lules de mamífer in vitro - Assaig de limfoma de ratolí (MLA) (OECD 490)

 

Assaigs ecotoxicològics
    Toxicitat aquàtica
    Efectes sobre els organismes terrestres

Destinació i comportament ambiental

Propietats físiques i químiques
Propietats tècniques dels productes formulats

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...