Mérieux NutriSciences - Biocidals Products - Biocidas - Biocides

El Reglament sobre productes biocides (BPR, Reglament (UE) 528/2012) va introduir noves normes sobre la comercialització de substàncies actives i biocides (BP): Les famílies de biocides requereixen autoritzacions específiques i totes les substàncies actives contingudes en el producte han de ser prèviament aprovades.

 

El Reglament estableix:

• Que l'ECHA (Agència Europea de Productes Químics) és l'autoritat competent;

• 23 Tipus de producte, organitzats en 4 grups principals;

• Que un producte biocida que contingui o generi una substància biocida no pugui comercialitzar-se al mercat de la UE a partir l'1 de setembre de 2015 si el proveïdor de la substància o el proveïdor del producte no està inclòs a la llista del article 95 per al tipus específic de producte i proveïdor.

El nou Reglament se centra en l’avaluació dels biocides sobre la base dels coneixements científics i tecnològics recents. Entre els requisits d'informació que han de subministrar per a l'autorització figuren les propietats físico-químiques i tècniques, l'estabilitat, l'eficàcia, les propietats toxicològiques i eco-toxicològiques.

Mérieux NutriSciences satisfà les necessitats dels fabricants i importadors segons el que disposa el BPR amb estratègies analítiques adequades:

 • Eficàcia davant organismes objectiu
 • Assaigs físico-químics
 • Estabilitat
 • Estudis toxicològics i ecotoxicològics
 • Consultoria i suport reglamentari

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

 • Propietats fisic-químiques i tècniques 
 • Determinació de substàncies actives i impureses
 • Estudis d’estabilitat
 • Anàlisi de cinc lots
 • Anàlisi preliminar de garbellat

Assaigs de caracterització de substàncies

Propietats físiques i químiques
Propietats tècniques dels productes formulats

Els laboratoris de Mérieux NutriSciences poden realitzar proves toxicològiques per avaluar els riscos potencials per a la salut, dels productes agroquímics, biocides i altres productes químics

Assaigs de mutagenicitat:

 • Assaig de mutació reversa bacteriana (test d’Ames) (OECD 471)
 • Assaig in vitro de micronuclis de cèl·lules de mamífers (OECD 487)
 • Assaig in vivo de micronuclis d’eritròcits de mamífers (OECD 474)
 • Assaig de mutació genética de cèl·lules de mamífer in vitro - Assaig de limfoma de ratolí (MLA) (OECD 490)

 

Assaigs ecotoxicològics
    Toxicitat aquàtica
    Efectes sobre els organismes terrestres

Destinació i comportament ambiental

Propietats físiques i químiques
Propietats tècniques dels productes formulats

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

27 de Gener de 2020
Noticies
  Recentment s'ha publicat l'informe corresponent al reporti de 2018 sobre zoonosi publicat per la EFSA (European Food Safety Authority) i ECDC (European Centri for Disease Prevention and Cont...
27 de Gener de 2020
Noticies
  Mitjançant el Reglament d'Execució (UE) 2020/16 de la Comissió, s'autoritza la comercialització del «cloruro de nicotinamida ribósido» com a nou aliment sempre que: