visual_agro_chem_2014_master_page.jpg

La qualitat dels productes agroquímics (com els productes fitosanitaris) i biocides utilitzats al sector industrial té un impacte directe sobre el medi ambient i la salut humana.

Per obtenir l’aprovació de les autoritats governamentals, els productes han de cumplir amb alts estàndards de qualitat i cumplir amb les normes de seguretat.

Mérieux NutriSciences ofereix els serveis tècnics i analítics altament especialitzats pel registre mundial i el compliment normatiu d’agroquímics, biocides i productes químics (*).

Els nostres serveis de qualitat i seguretat ofereixen als principals fabricants mundials dades científiques fiables, incloent dades de laboratori i estudis de camp, per determinar la seguretat i eficàcia dels productes. Ens assegurem que els productes compleixen amb les normes internacionals a través d’una àmplia gamma de paràmetres, incloent:

Mérieux NutriSciences ofereix excel·lència científica, estàndards de qualitat d’alt nivel (GLP / OCDE, ISO 17025) i els millors serveis d’acord amb bones practiques de laboratori (GLP).

(*) Aplicació de la normativa europea:

  • Reglament (CE)nº 1907/2006 relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les subtàncies i preparats químics (REACH)
  • Reglament (UE) nº 528/2012 relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides
  • Reglament (CE) nº 1107/2009 relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris

Tots els nostres assajos i serveis

- Propietats fisic-químiques i tècniques
- Determinació de substàncies actives i impureses
- Estudis d'estabilitat

Anàlisi de cinc lots
Anàlisi preliminar de garbellat

Assaigs de caracterització de substàncies

Propietats físiques i químiques
Propietats tècniques dels productes formulats

Els laboratoris de Mérieux NutriSciences poden realitzar proves toxicològiques per avaluar els riscos potencials per a la salut, dels productes agroquímics, biocides i altres productes químics. 

Estudis de mutagenicitat

Assaig de mutació reversa bacteriana 
Assaig in vitro de micronuclis de cèl·lules de mamífers 
Assaig in vivo de micronuclis d’eritròcits de mamífers 
Assaig de mutació genética de cèl·lules de mamífer in vitro - Assaig de limfoma de ratolí 

Estudis de mutagenicitat
Estudis ecotoxicològics i estudis sobre el destí i el comportament mediambiental

Assaigs ecotoxicològics:

   Toxicitat aquàtica:

   Efectes sobre els organismes terrestres

Destinació i comportament ambiental:

Estudis ecotoxicològics i estudis sobre el destí i el comportament mediambiental
Assaigs d’eficàcia
Assaigs d’eficàcia
Consultoria legal i tècnica sobre productes biocides i químics (REACH)
Consultoria legal i tècnica sobre productes biocides i químics (REACH)
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...